Nacházíte se: Titulní stránka » Legislativa » Posuzování

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A VÝHRADY K NĚMU

K posuzování stupně závislosti podle stávající právní úpravy vydala ČSSZ metodický pokyn. Jedná se o vnitřní pokyny ke sjednocení správní praxe takovým způsobem, aby byla s právními předpisy v souladu a jednotná na celém území České republiky. Uvedený pokyn naleznete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/19744/pokyn.pdf.

Platí, že v případě nesouhlasu s posudkem lékaře OSSZ je možné vyjádřit výhrady k obsahu posudku ještě před vydáním rozhodnutí o dávce, a to v rámci tzv. Vyjádření se k podkladům k rozhodnutí.

Pokud účastník řízení nesouhlasí ani s následně vydaným rozhodnutím, lze podle poučení na rozhodnutí podat odvolání, které je řádným opravným prostředkem. Proti posudku není samostatný opravný prostředek přípustný. Důvody podání odvolání se mohou v jednotlivých případech lišit a vždy je třeba konkrétně uvést, v čem je spatřován nedostatek rozhodnutí popř. posudku, ze kterého rozhodnutí vycházelo. Může se jednat např. o skutečnost, že zdravotní stav nebyl spolehlivě zjištěn, že nebyly vzaty v úvahu některé odborné lékařské nálezy anebo že nebylo správně aplikováno určité ustanovení zákona o sociálních službách nebo prováděcí vyhlášky a jiné důvody dle konkrétního případu.

V průběhu odvolacího řízení správního zpracovává posudek posudková komise MPSV. K tomuto posudku lze rovněž uplatnit připomínky, výhrady či návrhy na doplnění dokazování, a to před vydáním odvolacího rozhodnutí, proti kterému již není řádný opravný prostředek přípustný.

Pokud bylo vydáno rozhodnutí o odvolání, lze využít postupu podle § 94 a násl. správního řádu (přezkumné řízení). V přezkumném řízení správní orgány přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.

Nejedná se však o opravný prostředek v dispozici účastníka řízení, který může dát k takovému postupu podnět, přezkumné řízení je však vždy zahajováno z moci úřední, nasvědčují-li okolnosti případu porušení právních předpisů v předcházejícím řízení.