Nacházíte se: Titulní stránka » Legislativa » Příspěvek na péči

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení mohou děti s fenylketonurií (PKU) a jinými dědičnými metabolickými poruchami (dále jen DMP), vyžadujícími dietní režim, požádat o přiznání na péči dle zákona o sociálních službách.

Příspěvek na péči – co to vlastně je?

Příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách je dávka, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, čili tento příspěvek je určen osobám, které vyžadují péči druhé osoby.

Podmínky získání příspěvku na péči jsou uvedeny v §7 - §10 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bližší podrobnosti posuzování zdravotního stavu jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění těchto právních předpisů nalaznete např. na http://www.zakonyprolidi.cz.

Výše příspěvku na péči, odstupňovaná podle věku a stupně zdravotního postižení, je uvedena v  §11 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tato výše činí u osob do 18 let věku:

 • Při stupni závislosti I (lehká závislost) - 3 300 Kč
 • Při stupni závislosti II (středně těžká závislost) - 6 600 Kč
 • Při stupni závislosti III (těžká závislost) - 13 900 Kč
 • Při stupni závislosti IV (úplná závislost) - 19 200 Kč

Jak o příspěvek na péči požádat?

O příspěvek na péči je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel (nejčastěji Vaše dítě) trvalý nebo hlášený pobyt. U příspěvku na péči se při posuzování stupně závislosti hodnotí schopnost, resp. neschopnost osoby zvládat základní životní potřeby ve vztahu k věku a k postižení. Po vyplnění Žádosti následuje poměrně složitá procedura, na jejímž konci by mělo být Vaše dítě zařazeno do některého stupně závislosti a na jeho základě je mu vyplácen tento příspěvek. Na jejím začátku je pracovnice Úřadu práce, u kterého jste si požádali o příspěvek na péči, povinna provést ve Vašem bytě tzv. sociální šetření, v jehož rámci zjistí schopnost, resp. neschopnost osoby zvládat základní životní potřeby ve vztahu k věku a k postižení. O tomto šetření vyhotoví písemný záznam, se kterým máte právo být seznámeni, můžete do něj nahlédnout a vyžádat si jeho kopii.

Po tomto šetření je Vaše Žádost odeslána na lékařskou posudkovou komisi, která vyhotoví Žádost o posouzení zdravotního stavu Vašeho dítěte, kterou odešle dětskému lékaři Vašeho dítěte, příp. Vám. dětský lékař, příp. i ve spolupráci s Vámi,tento formulář vyplní. Vyplněný formulář potom dětský lékař odešle na posudkovou komisi a Vy již jen budete čekat, kdy vám přijde pozvánka před posudkovou komisi, přičemž v některých případech probíhá posudková komise stylem „o nás bez nás“, tj. pozvání před posudkovou komisi Vám vůbec nepřijde, ale přijde až příslušné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči. Posudková komise potom na základě posouzení zdravotního stavu přiřadí Vaše dítě do některého ze 4 stupňů závislosti. Pokud je u Vašeho dítěte zjištěno, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá 3 základní životní potřeby, tak mu vznikne nárok na příspěvek na péči v I. stupni závislosti, tj. měsíčně 3 300 Kč, přičemž u dětí s PKU a jinými DMP je velmi málo pravděpodobné, že toto dítě dosáhne na vyšší stupeň závislosti. Platnost tohoto posudku bývá různá, přičemž doba minimální nebo maximální délky posudku není ničím stanovena ani určena a záleží plně na rozhodnutí posuzujícího lékaře. Po skončení platnosti posudku musíte proceduru s jeho vyřízením absolvovat znova. Doba vyřizování této procedury je 1-3 měsíce.

Nárok na příspěvek na péči má každé dítě starší 1 roku, které bude posouzeno a zařazeno do některého stupně závislosti. Obecně ale platí, že příspěvek na péči nenáleží dítěti mladšímu 1 roku.

Vzhledem k faktu, že příspěvek je přiznávám přímo oprávněné osobě (tedy dítěti), odpadá u tohoto příspěvku omezení výší výdělku, času návštěvy mateřské školky apod.

Výplata příspěvku na péči

Na rozdíl od rodičovského příspěvku se příspěvek na péči vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží.

Zamítnutí žádosti o příspěvek na péči

Pokud jste si požádali o příspěvek na péči a z Úřadu práce Vám přišlo Rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti, tak se ve stanovené lhůtě (15 dnů) proti tomuto Rozhodnutí odvolejte.

Zdravotní pojištění u příspěvku na péči</h3>

Plátcem zdravotního pojištění je stát za:

 • nezaopatřené děti,
 • příjemce rodičovského příspěvku,
 • ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,
 • osoby,které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby,
 • osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

Podrobně uvedeno v Zákoně o všeobecném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 7, odst. 1, písm. a), c), d)a g)).

Sociální pojištění u příspěvku na péči

Sociálního pojištění jsou účastny:

 • osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
 • osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí ve společné domácnosti, podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.

Podrobně uvedeno v Zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 5, odst. 1, písm. r) a s)).

Osobám, které nejsou samostatně výdělečně činné, nejsou v pracovním poměru ani v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a které pečují o děti starší 10 a mladší 15 let se stupněm závislosti I a které chtějí být sociálně pojištěny, doporučujeme dobrovolnou účast na sociálním pojištění, která je možná v rozsahu až deset let. V tomto případě tyto osoby musí platit měsíčně pojistné v zákonem stanovené výši. V případě, že toto neprovedou, tak jim hrozí snížení procentuální výměry důchodu a v případě, že nepojištěná doba by přesáhla pět let z posledních deseti, dokonce ztráta nároku na invalidní důchody a dále v případě jejich smrti nebudou mít pozůstalí nárok na vdovský, vdovecký ani sirotčí důchod.

Zápočet doby péče na důchod (náhradní doba pojištění)

Jako náhradní doba pojištění (tedy jako doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti) se pro účely důchodového pojištění hodnotí doba péče o dítě do věku 4 let.

U hlavní pečující osoby se jako náhradní doba pojištění hodnotí i doba péče o blízkou osobu, přičemž osoba, o kterou je pečováno, musí být osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I mladší 10 let nebo osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupních II-IV jakéhokoliv věku.

Podrobně uvedeno v Zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 5, odst. 1, písm. r) a s)).

Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro účely nároku na důchod, tak pro účely jeho výše. Navíc, zasahuje-li doba péče do rozhodného období (období, ze kterého je zjišťována výše výpočtového základu pojištěnce), tak se doba péče považuje v plném rozsahu za dobu vyloučenou, tj. výdělky osoby dosažené v předchozím nebo následném období výdělečné činnosti nejsou rozmělňovány do období, kdy z důvodu péče o osobu závislou nebylo dosahováno adekvátních příjmů.

Doba péče se prokazuje rozhodnutím OSSZ o době a rozsahu péče, o kterou musí hlavní pečující osoba požádat místně příslušnou OSSZ. Tuto žádost lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, ale málo známým faktem jeto, že tuto žádost lze podat nejpozději do dvou let od skončení péče.

Údaje na této stránce odpovídají legislativnímu stavu k 1.1.2017.

Další zdroje informací

Další informace o příspěvku na péči naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, na Integrovaném portálu MPSV a na webových stránkách Veřejného ochránce práv.